Bekendmakingen van de gemeente week 15-2017

Hoogeveen - Hier vindt u een overzicht van de bekendmakingen van de gemeente Hoogeveen.

Omgevingsvergunningen

Rectificatie
In het torentje van 29 maart 2017 stond onder ontvangen aanvragen abusievelijk het volgende besluit aangegeven:

 • Kerkweg 8, Pesse, plaatsen van een tijdelijke woonunit (17 maart 2017).
Dit had moeten zijn:
 • Kerkweg naast 8, Pesse, plaatsen van een tijdelijke woonunit (17 maart 2017).

Ontvangen aanvragen (ontvangstdatum)
 • Bakkerneslaan 3, Hoogeveen, verbreden van een inrit (3 april 2017).
 • Bakkerneslaan 31, Hoogeveen, verbreden van de oprit (5 april 2017).
 • Bakkerneslaan 4, Hoogeveen, verbreden van de oprit (5 april 2017).
 • De Singel 4-5, Hoogeveen, herbouwen van een woning met garage/berging en carport (4 april 2017).
 • De Waring 35, Hoogeveen, uitbreiden van de woning (2 april 2017).
 • Dorpsstraat 28, Pesse, plaatsen van een carport (1 april 2017).
 • Hunze 19, Hoogeveen, bouwen van een tuinhuisje met terrasoverkapping (2 april 2017).
 • Jan Wintersdijkje 2, Hollandscheveld, uitbreiden van de woning (1 april 2017).
 • Nijstad, Hoogeveen, bouwen van een woning (31 maart 2017).
 • Schoolweg 9, Tiendeveen, plaatsen van een erker (1 april 2017).
 • Tapuitlaan 20, Hoogeveen, uitbreiden van de woning (4 april 2017).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende omgevingsvergunningen (datum besluit)
 • Boommarter 12, Hoogeveen, bouwen van een woning (5 april 2017).
 • Coevorderstraatweg 91, Nieuweroord, uitbreiden van de woning met garage/ berging, het plaatsen van een dakkapel en het bouwen van een bijgebouw (5 april 2017).
 • Edelhert 10, Hoogeveen, bouwen van een woning (6 april 2017).
 • Egel 14 (kavel 13), Egel 20 (kavel 10), Egel 24 (kavel 8), het gewijzigd uitvoeren van het bouwen van woningen waarvoor reeds vergunning is verleend (30 maart 2017).
 • Egel 17, (kavel 26), Egel 19 (kavel 25), Egel 23 (kavel 23), Egel 25 (kavel 22), Egel 27 (kavel 21) en Egel 31 (kavel 20), gewijzigd uitvoeren van woningen waarvoor reeds vergunning is verleend (30 maart 2017).
 • Koning Willem-Alexanderhof 7, 7a, 9, 9a, Hoogeveen, het bouwen van 4 woningen en vrijstaande bergingen (5 april 2017).
Verdagen beslistermijn (datum besluit)
 • Edelhert 14, Hoogeveen, bouwen van een woning (5 april 2017).
 • Kanaal O.Z. 57, Tiendeveen, aanleggen van een uitrit (5 april 2017).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

 • Hendrikus Zomerweg 7, Alteveer, verlengen van een stal en het bouwen van een werktuigenberging (artikel 2.1, lid 1, sub a, c en e Wabo).

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt zes weken ter inzage tot en met 24 mei 2017 de Gemeentewinkel. Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Geu Reijne van team vergunningen.

Sloopmeldingen (datum besluit)
 • Krakeel 40, Noordscheschut, verwijderen van asbest golfplaten (31 maart 2017).
 • Schoolweg 9, Tiendeveen, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (6 april 2017).

Evenementen

Aanvragen vergunning (ontvangstdatum)
 • De heer G. Koopman, Hoofdweg, Stuifzand, zondag 16 april 2017, Paasvuur (22 maart 2017).
 • PCBS De Regenboog, parkeerplaats De Tilber, Hoogeveen, woensdag 3 mei 2017 van 8.30 tot 11.00 uur, Project Vervoer (28 maart 2017).
 • De Snelle Rakkers, route door Hollandscheveld, 8 juli 2017 van 17.00 tot 21.00 uur, Singelloop (29 maart 2017).
 • Supportersvereniging VV Hoogeveen, Terpweg, Hoogeveen, 22 juli 2017 van 20.00 tot 24.00 uur, Feestavond (30 maart 2017).
 • De heer E. Horsting, Atalanta, Hoogeveen, 3 juni 2017 van 17.00 tot 24.00 uur, Blok-/Straatbarbecue (30 maart 2017).
 • HAC ’63, routes door Hoogeveen, 13 juni 2017 tot en met 16 juni 2017, Avondvierdaagse 5 en 10 km Hoogeveen (31 maart 2017).
 • Wijkvereniging De Weide, De Ploeger, Hoogeveen, donderdag 27 april 2017 van 9.00 tot 16.30 uur, Koningsdagfeest (2 april 2017).
 • Pinkstergemeente, Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld, vrijdag 30 juni 2017 tot en met zondag 2 juli 2017, Evangelisatiediensten (3 april 2017).
 • Restaurant ’t Trefpunt, Dorpsstraat 49, Pesse, zaterdag 8 juli 2017 van 20.00 uur tot zondag 9 juli 2017 01.00 uur, Straatfeest (4 april 2017).

De gemeente publiceert deze aanvragen om u tijdig op de hoogte te stellen. U kunt in dit stadium nog geen zienswijzen of bezwaren indienen. Op het moment dat dit wel kan, volgt opnieuw publicatie in het Torentje.

Verleende vergunningen (datum verleend)
 • Hervormde Gemeente Tiendeveen, Kerkweg 3, Tiendeveen, zaterdag 3 juni 2017 van 8.30 tot 12.00 uur, Rommelmarkt (3 april 2017).
 • Stichting Avondvierdaagse Hollandscheveld, diverse routes door en om Hollandscheveld, maandag 12 juni 2017 tot en met donderdag 15 juni 2017, alle dagen van 18.00 tot 21.00 uur, Avondvierdaagse Hollandscheveld (3 april 2017).
 • Hervormde Gemeente De Brug Immanuëlkerk, Tramweg 7, Noordscheschut, zaterdag 13 mei 2017 van 9.00 tot 12.30 uur, Rommelmarkt (3 april 2017).
 • De heer G.P. Verstegen, centrum Hoogeveen, zaterdag 24 juni 2017 van 9.00 tot 17.00 uur, Kerkendag (4 april 2017).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bestemmingsplannen

Vooraankondiging bestemmingsplan De Weide
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het plangebied ’De Weide’ in Hoogeveen. Het gebied omvat globaal de buurten Kattouw, Kinholt, Trasselt, Schoonvelde-Oost, Schoonvelde-West en Schutlanden Oost en West. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bestaande (planologische) situatie. Aanleiding voor deze herziening is de wettelijke plicht dat bestemmingsplannen elke tien jaar geactualiseerd moeten worden. Naar aanleiding van deze vooraankondiging is het nog niet mogelijk te reageren. Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd bij de Gemeentewinkel. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in Het Torentje en de Staatscourant. In deze kennisgeving wordt aangegeven wanneer en op welke wijze gereageerd kan worden op het ontwerpbestemmingsplan. Er worden geen andere instanties expliciet in de gelegenheid gesteld een reactie te geven, anders dan de instanties conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, zoals het Waterschap en de provincie Drenthe. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lysbeth Schockman, via telefoonnummer 14 0528.

Milieu

Publicatie melding activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

 • Maatschap Blanken, Echtensedijk 1, 7933 TH Pesse. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Overig

Verkeersbesluit
Het college van B&W heeft besloten om:

 • In de Wilhelminastraat in Hoogeveen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen.

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contact

Voor meer informatie over deze mededelingen kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefoon 14 0528 of e-mail naar info@hoogeveen.nl.

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.