Vragen SP rond parkeergarage

Hoogeveen - Nu parkeergarage De Kaap opgeleverd is wil de SP helderheid over wat het project de gemeente uiteindelijk gekost heeft en nog gaat kosten. Wat waren de meerkosten vanwege tegenvallers en vertraging van de bouw? Draaien de aannemers voor deze kosten op, of krijgt de gemeente direct of indirect alsnog met de schade te maken? Hoe kan het dat er 111.000 Euro meerkosten voor LED verlichting en parkeerapparatuur door de gemeente betaald is? Hoe kan dat onvoorzien zijn?

Ook wil de fractie onder meer van het college horen welke jaarlijkse extra kosten voor onderhoud, toezicht, administratie, enz. gemaakt gaan worden. De afgelopen jaren was de parkeergarage een onderwerp dat de gemoederen in Hoogeveen behoorlijk bezig hield. De SP was tegen de bouw van een parkeergarage. De partij vond dat Hoogeveen het geld beter aan andere dingen uit kon geven. SP raadslid Oosterlaak: ,,De beslissing een parkeergarage in de centrumplannen op te nemen, kan natuurlijk helaas niet meer worden teruggedraaid. Maar we willen wel graag een goede verantwoording achteraf van het project".

De SP stelt B&W de volgende vragen;
  1. Bouwkosten - Wat is de totale financiële bijdrage van de gemeente Hoogeveen voor de bouw van de parkeergarage. Kunt u dat totaal specificeren over de afgelopen jaren. Wat waren daarbij de bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor aanleg infrastructuur. Hoe zijn de bedragen in de jaarrekeningen verwerkt?
  2. Geen risico gemeente - Is het juist dat contractueel met de aannemer is vastgelegd dat de gemeente Hoogeveen niet geconfronteerd zou kunnen worden met extra kosten voor het project?
  3. Tegenvallers, en nu? - Bij de bouw was sprake van aanzienlijke tegenvallers, onder meer bij de aanleg van de fundering. De bouw liep hierdoor bovendien ernstige vertraging op, zo hebben wij begrepen. Kunt u aangeven welke financiële consequenties dit had? Hoe zijn de financiële tegenvallers opgevangen? Is inmiddels bekend welke partners welk deel van het verlies nemen, of misschien moeten we zeggen, in mindering brengen op de winst van het project? Of wensen partijen deze informatie nog steeds niet te delen? Kunt u voorts aangeven op welke wijze de gemeente hier mee te maken had: Zijn er tijdens het bouwproces wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oorspronkelijke plan? Zo ja, welke? Zijn er aanvullende afspraken gemaakt met de aannemer ter compensatie? Hebben de partners in het bouwproject op andere wijze voordelen genoten? Heeft de gemeente schade ondervonden van de vertraagde oplevering van de garage, bijvoorbeeld door het mislopen van parkeergelden of anderszins? Zijn deze schades geclaimd?
  4. Toch Meerkosten? - In de jaarrekening 2016 is vermeld dat er sprake zou zijn van meerwerk tot een bedrag van 111.000 Euro. Het zou gaan om extra verlichting en apparatuur. Kunt u toelichten waarom dit niet voorzien was? Hoe kan het dat er meerkosten zijn ontstaan voor de gemeente terwijl de gemeente de contracten -naar wij begrepen hadden- dichtgetimmerd had. Deze vraag hadden wij bij de jaarrekening eveneens gesteld, maar voor zover ons bekend hebben we daar nog geen antwoord op gekregen.
  5. Verwachtingen gebruik - Graag ontvangen wij inzicht in de exploitatie van de parkeergarage. Hoeveel auto's zullen er naar verwachting jaarlijks gebruik maken van de parkeergarage? Welke bezettingsgraad van de garage verwacht u gemiddeld? Wat zijn de verwachtingen over de spreiding van het gebruik?
  6. Maatschappelijk vastgoed - Als de keus was gemaakt de parkeergarage als economisch vastgoed aan te merken, welke jaarlijkse afschrijvingen hadden dan in de periode 2016 –2021 plaats moeten vinden? Kunt u aangeven wat het verschil is, en wat de gevolgen zijn, om deze parkeergarage als maatschappelijk dan wel economisch vastgoed aan te merken? Deze vraag hadden wij bij de jaarrekening eveneens gesteld, maar voor zover ons bekend hebben we daar nog geen antwoord op gekregen.
  7. Begroting - Op bladzijde 174 van de programma begroting 2018-2021 vinden wij enige informatie over de kosten en opbrengsten van het parkeren en de parkeergarage, die wij in dit kader graag meenemen. Wat moeten wij verstaan onder overhead? Waar kunnen wij de kosten terugvinden van het onderhoud, administratie, het toezicht en andere kosten van de parkeergarage? Zijn er kosten rond het inhuren van derden?
  8. Effect parkeergarage - Waarop baseert u uw verwachting dat er sprake zal zijn van een toename van de opbrengsten parkeren, terwijl de constatering is dat het winkelgebied moet inkrimpen vanwege ander koopgedrag en Hoogeveen bovendien mikt op een toename van het bezoek van de binnenstad per fiets? Heeft u aanwijzingen dat de aanleg van de parkeergarage gaat leiden tot extra bezoek aan de binnenstad?
  9. Geen verhoging parkeergelden? - Naar wij begrepen hebben dient er in het geval een auto in de parkeergarage aanwezig blijft buiten de tijden dat parkeergeld verschuldigd is, alsnog een bedrag per uur betaald te worden. Is dat niet in strijd met het idee dat parkeren in de parkeergarage niet duurder is dan elders waar betaald parkeren in Hoogeveen geldt?
  10. Werkgelegenheid - Levert de parkeergarage na het in gebruik stellen ook extra werkgelegenheid op? In hoeverre geldt dat ook voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt?

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.