Gemeenteraadsvergadering: 6 moties en 2 amendementen

Hoogeveen – In de gemeenteraadsvergadering van hedenavond staan een zestal moties en een tweetal amendementen op de agenda.

VVD: Kunstgrasvelden in de buitendorpen

De VVD komt met een motie waarin het college wordt opgeroepen om met de clubs in gesprek te gaan en zaken te bespreken rondom: fasering, inlevering van trainingsvelden, mogelijkheden van zelfredzaamheid en medegebruik door andere sportclubs. En vóór 19 oktober een begrotingswijziging uit te werken, dat uitgaat van gefaseerde (2018, 2019) aanleg van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen vv Hollandscheveld, HODO, sv Pesse en sc Elim, waarin ook de grondexploitatie in Pesse wordt betrokken.

PvdA, D66 & VVD: Actieplan afvalinzameling 2018-2019

De drie bovenstaande partijen verzoeken het college om de inwoners actief de helpende hand toe te steken bij het scheiden van afval en vóór 1 september 2017 een actieplan 2018-2019 met tijdpad op te stellen. Met daarin concrete doelen op het gebied van communicatie en acties om de inwoners te ondersteunen bij het scheiden van afval.

SP & GroenLinks: Wasbare luiers

Deze twee partijen roept het college op om deel te nemen aan een pilot met wasbare luiers van Milieu Centraal en hierbij zo mogelijk ook wasbare luiers voor volwassenen te betrekken en hiervoor financiële dekking te zoeken.

VVD: Inzicht in het bespaarpotentieel afvalsamenwerking

Roept het college op om in beeld te brengen wat het bespaarpotentieel tot nu toe zou zijn geweest vanaf het jaar na uitkomst van het partner select onderzoek per gemeente, op basis van de toen gepresenteerde aantrekkelijkste samenwerkingsconstructie. En de gemeenteraden van de AREA gemeenten, namens de gemeente Hoogeveen met een brief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

CDA, Gemeentebelangen, VVD, SP, PvdA: Een veilige fiets-voetverbinding langs Echtenseweg

De 5 bovenstaande partijen roepen het het college op om in samenwerking met gemeente De Wolden de mogelijkheden te onderzoeken voor een veilige fiets-/voetverbinding van de kruising Nijstad-Echtenseweg tot aan de Hoogeveenseweg en met een voorstel terug te komen naar de raad.

D66, GroenLinks & PvdA: Duurzaamheid Energieplatform RSG/Alfa college

Deze drie partijen verzoeken het college dit unieke project door een financiële bijdrage van € 57.000,-- mogelijk te maken. vanuit het programma ‘Duurzamer Hoogeveen’ en eventueel vanuit de programma’s ‘Blijven meedoen aan Talentontwikkeling’ en ‘Werken aan werk’ (Vierkant voor werk).

VVD: Programmabegroting 2018-2021 – Nieuwbouw scholen in Wolfsbos

De VVD dient een tweetal amendementen in betreffende de Programmabegroting 2018-2021. Daarin wil men:

1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.

Wijzigen in:

1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, met dien verstande dat de geplande investeringen voor de nieuwbouw van de Goudvink, De Krullevaar en aanpassingen in het openbaar gebied Wolfsbos van totaal 4,67 miljoen euro pas gerealiseerd kunnen worden, nadat de gemeenteraad heeft gesproken over de (onderwijshuisvestings)visie en heeft bepaald dat deze aansluit bij de bouwplannen.

En een toevoeging in de tekst:

Huisvesting scholen

In 2016 is er een prioriteitenlijst uitgewerkt om de volgorde te kunnen bepalen welke onderwijsgebouwen als eerste in aanmerking komen voor investeringen in het kader van huisvesting. Deze prioriteitenlijst is in april vastgesteld. Op basis van deze vastgestelde prioriteitenlijst zijn zeven huisvestingsvarianten uitgewerkt voor de scholen in Wolfsbos. Op basis van de verschillende varianten is in de programmabegroting besloten om te kiezen voor variant 2, namelijk vervangende huisvesting voor SBO de Kameleon en de Aventurijn aan de Lomanlaan 123 en nieuwbouw in de wijk Wolfsbos voor de basisscholen de Krullevaar en de Goudvink inclusief een peuterspeelzaal. Op basis van dit besluit zijn een aantal investeringen in de huisvesting van de scholen vervroegd naar 2017 en 2018. In 2017 is er € 870.000 beschikbaar voor de verhuizing van SBO de Kameleon en Aventurijn. In 2018 is er € 4,67 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw van de Krullevaar en Goudvink inclusief peuterspeelzaal en aanpassingen in het openbaar gebied. Hieraan is echter de voorwaarde verbonden dat de geplande investeringen pas gerealiseerd kunnen worden, nadat de gemeenteraad heeft gesproken over de (onderwijshuisvestings)visie en heeft bepaald dat deze aansluit bij de bouwplannen. De scholen nemen het initiatief voor het uitwerken van de inhoudelijke samenwerking en het bouwplan. Als gemeente participeren we in dit proces en ondersteunen we waar schoolbesturen dit vragen. 

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.