Denktank Bethesda verantwoordt zich tegenover Hoogeveens publiek

Hoogeveen - De denktank over Bethesda die na de Tamboeravond op 13 februari werd samengesteld heeft zich dit jaar vooral in stilte beziggehouden met de problematiek rond de toekomst van ziekenhuis Bethesda. 

"geen enkel positief resultaat van onze inspanningen"

Voorzitter Geert Metselaar doorbreekt thans dit stilzwijgen met een uitgebreide schriftelijke verantwoording over het bijna afgelopen jaar. U vindt de volledige tekst van deze verantwoording hieronder.


Verantwoording Denktank Bethesda.

Beste medebewoners in de Regio Hoogeveen.

In februari van dit jaar stonden wij met nog zo’n dikke duizend anderen in De Tamboer om onze onvrede en zorg te uiten over de gang van zaken rond ons ziekenhuis Bethesda. De avond was georganiseerd door de gemeenteraad om de gevoelens en zorgen vanuit de bevolking te vernemen. Onder andere door de zorgverzekeraar Achmea/Zilverenkruis werd de suggesties gedaan om vanuit de burgerij het meedenken over de toekomst van de ziekenhuisvoorziening in Hoogeveen te organiseren.

Wij vormden met ongeveer 15 mensen een team met verschillende achtergronden en netwerken en hebben ons gepresenteerd als Denktank ziekenhuis Bethesda. Wij hebben uw en onze zorgen verwoord in een rapport onder de naam “Bij Trommelslag” met daarin ook de waarschuwing voor de gevolgen van de koers van Treant en onze wensen voor een volwaardig ziekenhuis Bethesda. Wij hebben dat rapport aangeboden aan de Gemeenteraad, Treant, Achmea/Zilveren Kruis, IGZ en anderen. Wij zijn er tot nu toe van uit gegaan dat het werken via de lijnen van gesprekken en overleg resultaat te bereiken zou zijn.

Het goede nieuws is in ieder geval dat de inhoud van ons rapport door iedereen als een positieve bijdrage werd gezien, de inhoudelijke analyses werden onderschreven. Met, uiteraard niet onverwacht, de opmerkingen dat men het niet altijd eens was met onze aanbevelingen. Dat gaf de burger moed.

Inmiddels worden we van veel kanten benaderd met de vraag: Wat zijn de resultaten tot nu toe ? Ook van onze kant hebben wij behoefte aan een verantwoording naar u als inwoners en voor iedereen die in onze regio afhankelijk is van een goed ziekenhuis.

Het wordt tijd om daar aan die wens tot verantwoording te voldoen.

De resultaten tot nu toe

Wij moeten constateren dat wij tot op dit moment geen enkel positief resultaat van onze inspanningen zien. Mochten perspublicaties een andere indruk wekken dan merken wij op dat wij geen enkel signaal hebben dat er constructief gewerkt wordt aan het op enig punt voldoen aan de wensen die wij in De Tamboer hebben verwoord en die wij in “De Trommelslag” hebben verwoord.

Wij zijn van plan om in de komende weken/maanden u vaker deelgenoot te maken van onze bevindingen en ervaringen. Alvast een korte opsomming van ons geploeter tot nu toe:

Wij hebben het rapport aangeboden aan de gemeenteraad en daarna nog gesproken met de leden van de verschillende fracties. Gewezen op de inadequate beantwoording van een aantal door de raad gestelde vragen. We hebben geen idee wat daar mee gebeurt is. De raad brede waardering voor onze inspanningen maakt echter nog niet dat wij het gevoel hebben dat de raad zich hard inzet voor het behoud van het ziekenhuis.

De contacten met het college van burgemeester en wethouders waarderen wij uiteraard. Maar zelfs de inspanningen van die zijde om overleg tot stand te brengen tussen onze Denktank en de directie van Treant hebben nog niet tot resultaat geleid.

Na het aanbieden van “De Trommelslager” aan een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en vertegenwoordigers van de specialisten zijn een aantal vragen om feitelijke vragen snel en naar wens beantwoord, wij zijn geïnformeerd over de inzet van een busje tussen de ziekenhuizen en er zijn een aantal mail en telefonische contacten geweest met de afdeling voorlichting van het ziekenhuis. Er is verder in 9 maanden geen enkel overleg geweest met Treant. Persberichten van de zijde van Treant die iets anders suggereren kloppen niet.

Er zijn een aantal gesprekken geweest met Achmea/Zilveren Kruis. Die gaan over onze zorgen, de waardering van onze inzet en de toezegging dat relevante zaken zullen worden ingebracht in het overleg met Treant.

IGZ laat ons weten dat er op dit moment geen redenen zijn om actie te ondernemen omdat die organisatie pas optreedt wanneer er geconstateerd is dat er zaken scheef zijn gegaan.

De redenen van onze blijvende zorg zijn onder andere:

De benoeming van leden van de RvB die mede de architecten waren van het document om te komen tot het “down-sizen” van Bethesda en naar onze menig niet los zullen komen van de schijn van belangenverstrengeling en waarvan wij ook niet verwachten dat zij ten aanzien van de centralisatie van ziekenhuisvoorzieningen in Emmen van geloof zijn veranderd.

De op handen zijnde bezuinigingen bij Treant die hoe dan ook hun weerslag zullen hebben op de bedrijfsvoering.

Het (overigens met de uitvoering van een renovatie/herinrichting) verminderen van het aantal operatiekamers in Bethesda met een kwart.

Het tot nu toe niet regelen van adequate oplossingen voor onder andere oogheelkunde, geriatrie.

Het installen van een Acute Zorg Afdeling (AZA) die wel gepromoot wordt als landelijk voorbeeld voor kleine ziekenhuizen maar hoe dan ook gevolgen heeft voor de ingrepen die ziekenhuizen mogen plaatsvinden.

Er zijn de laatste tijd een aantal publicaties verschenen over de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Daaruit blijkt dat Bethesda op de lijst van seniorvriendelijke ziekenhuizen slecht op 5 van de 16 punten voldoende scoort waarvan er twee niets te doen hebben met de zorg en aandacht maar met de inrichting en toegankelijkheid. Daarmee de slechtste score van alle ziekenhuizen in de regio.

In de AD ranking komt Bethesda op de één na laatste plaats. Het ontgaat ons om bij het zijn van één van de hekkensluiters van alle Nederlandse ziekenhuizen positieve gevoelens te hebben.

Hoop en verwachting

Nu is het natuurlijk mogelijk dat in dit jaar buiten ons gezichtsveld er allerlei plannen in de maak zijn die straks gepresenteerd worden en die volledig voldoen aan uw en onze wensen.

Natuurlijk is het ook waar dat de scores in 2016 niet maatgevend zijn. Er zijn al snel verbeteringen tot stand te brengen en volgend jaar kan het voor Bethesda ook niet beroerder worden dan het in 2016 was. De huidige bestuursvoorzitter kan het verleden ook niet meer veranderen en je mag verwachten dat haar werk resultaat zal hebben en dat er, in haar eigen woorden, meters gemaakt zijn en worden.

Onze verwachtingen zijn helaas niet hoog gespannen omdat tot nu toe ieder signaal ontbreekt dat de startposities al zijn ingenomen en dat de eerste meters zijn gemaakt.

Wij waarderen de contacten met de zorgverzekeraar. Daarbij moeten wij wel in het achterhoofd houden dat zij en de ziekenhuizen in een merkwaardiger rol zitten waarbij de ene de uitgaven en kosten wenst te beperken en de andere graag zoveel mogelijk middelen wenst te verwerven om kosten voor de ziekenhuizen en personeel/specialisten te betalen. Wij als patiënten vervullen daarin ook in zekere zin de rol “van de fiets die gerepareerd moet worden” en zolang voldaan wordt aan minimale kwaliteitsnormen is het de vraag wie er werkelijk voor u en ons welzijn op komt.

Wij hadden met de groots door de gemeenteraad georganiseerde bijeenkomst in De Tamboer hoge verwachtingen van onze vertegenwoordigers in de politiek. Die verwachtingen zijn wel wat getemperd door toch wel de redelijk breed gedragen stelling dat “we er maar vertrouwen in moeten hebben dat het goed komt” en “dat we er nu maar rekening mee moeten houden dat de gezondheidszorg veranderd”. Wij hebben het fundament voor dat vertrouwen nog niet gevonden en we hadden een inzet van onze volksvertegenwoordigers die vergelijkbaar was voor het binnenhalen van een ijsbaan toch ook wel verwacht.

Onze toekomst

Wij hebben geen signalen dat we daar op mogen vertrouwen dat het goed komt met Bethesda maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wanneer wij aan het ontstaan daarvan kunnen meewerken kunt u op ons rekenen. Onze kracht zou moeten zitten in het constructief meewerken aan oplossen.

Komt het er allemaal voor u en voor ons niet van, dan mogen we ons er van bewust zijn dat wij als inwoners van deze regio altijd alle vrijheid van de wereld hebben. We mogen kiezen voor ziekenhuizen waar we meer vertrouwen in hebben, we mogen bij verkiezingen stemmen op partijen die zich sterker inzetten voor onze belangen en we kunnen jaarlijks wisselen van zorgverzekeraar.

Geert Metselaar
Denktank ziekenhuis Bethesda

Om de reacties op dit artikel te lezen, dien je ingelogd te zijn.