1. Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Regiohoogeveen.nl en Geregistreerde op ieder gebruik van de Website door het Geregistreerde.

1.2 De Policies bevatten antwoorden op veel gestelde vragen, algemene huisregels en specifieke regels voor het gebruik van deze website. De Policies zijn bindend en onverkort van toepassing op het bezoek en het gebruik van deze website door de Geregistreerde.

1.3 In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden boven bepalingen uit de Policies.

1.4 Regiohoogeveen.nl mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De Geregistreerde wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op deze Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de Geregistreerde ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

2 Registratie van een Account

2.1 Een nieuwe Geregistreerde kan een Account aanmaken door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Regiohoogeveen.nl.

2.2 Het Account komt tot stand nadat Regiohoogeveen.nl een activatiecode heeft toegestuurd naar het door de nieuw Geregistreerde opgegeven e-mailadres waarmee de nieuw Geregistreerde zijn Account kan activeren.

2.3 Regiohoogeveen.nl behoudt zich het recht voor een Account na registratie te blokkeren, bijvoorbeeld indien er sprake is van overtreden van onze huisregels.

2.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De Geregistreerde staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Reacties

3.1 De Gerigstreerde dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van deze Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Regiohoogeveen.nl mag worden verwacht van een Geregistreerde.

3.2 In het bijzonder zal de Geregistreerde:

 • zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 • zich houden aan de voorschriften en richtlijnen die zijn opgenomen in de Policies;
 • geen Reacties plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 • alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Vrijwilligers van Regiohoogeveen.nl;
 • geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Regiohoogeveen.nl of derden;
 • geen Reacties plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;
 • geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van deze Website via bijvoorbeeld sociale media (Facebook en Twitter), via Persoonlijke Berichten op deze website en e-mail;
 • geen Malware verspreiden;
 • geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Reacties van Geregistreerden gebruiken;
 • de beveiliging van Regiohoogeveen.nl niet ontwijken of verwijderen;
 • geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.

3.3 De geregistreerde is verantwoordelijk voor de inhoud van al zijn reacties die via zijn Account op Regiohoogeveen.nl worden geplaatst. Regiohoogeveen.nl adviseert de Geregistreerde om geen persoonlijke informatie op Regiohoogeveen.nl te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

3.4 Indien Regiohoogeveen.nl vaststelt dat een bepaalde reactie van een Geregistreerde niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet, kan Regiohoogeveen.nl waar nodig de inhoud naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Regiohoogeveen.nl mag de inhoud van een reactie ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van Regiohoogeveen.nl te waarborgen. Regiohoogeveen.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

3.5 De geregistreerde zal Regiohoogeveen.nl onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.6 Het is een Geregistreerde niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Geregistreerde verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te maken of te beheren nadat Regiohoogeveen.nl een Account heeft gebanned.

3.7 De Geregistreerde mag op Regiohoogeveen.nl geen reactie plaatsen:

 • die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 • waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;
 • die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Geregistreerden of bezoekers van de Regiohoogeveen.nl schendt;
 • waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 • waarin namen van daders, slachtoffers of betrokkenen worden genoemd als deze niet in het nieuwsbericht zelf vermeld wordt;
 • waarin de motivatie van Regiohoogeveen.nl in twijfel wordt getrokken. Kritiek op Regiohoogeveen.nl mag mits dit netjes en onderbouwd gebeurt;
 • die gericht is op het werven van personeel, met uitzondering van vacatures die via Vacatures van Regiohoogeveen.nl worden geplaatst;
 • voor reclame- of marketingdoeleinden, neem daarvoor contact op met adverteren@regiohoogeveen.nl;
 • die niet inhoudelijk van aard zijn;
 • die geheel in hoofdletters zijn geschreven.

4 Sancties

4.1 Regiohoogeveen.nl kan een Ban opleggen aan de Geregistreerde indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Onverminderd enig andere recht van Regiohoogeveen.nl op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien de Geregistreerde in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, Regiohoogeveen.nl gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 • door de geregistreerde geplaatste reacties aan te passen of te verwijderen;
 • de Geregistreerde de toegang tot Regiohoogeveen.nl te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en het Account van de Geregistreerde te blokkeren.

5 Rechten en verplichtingen van Regiohoogeveen.nl

5.1 Regiohoogeveen.nl zal zich inspannen om de website ter beschikking te stellen aan de Geregistreerde. Regiohoogeveen.nl garandeert niet dat de website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

5.2 Regiohoogeveen.nl behoudt zich het recht voor om:

 • de website onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 • onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

5.3 Regiohoogeveen.nl garandeert niet dat de Website vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de website actueel, compleet of accuraat is.

5.4 Regiohoogeveen.nl is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Geregistreerden. De reacties van Geregistreerde geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerde en Regiohoogeveen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

5.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op Regiohoogeveen.nl leiden naar door derden beheerde, externe websites. Regiohoogeveen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Regiohoogeveen.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

6 Licentie en intellectuele eigendom

6.1 Een Geregistreerde of bezoeker mag de op Regiohoogeveen.nl opgenomen nieuwsberichten lezen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van nieuwsberichten op Regiohoogeveen.nl, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de nieuwsberichten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regiohoogeveen.nl.

6.2 Door het opsturen van persberichten naar Regiohoogeveen.nl;

 • verleent betreffende onherroepelijk toestemming aan Regiohoogeveen.nl om dit persbericht en/of beeldmateriaal zonder vergoeding te publiceren en aan te passen voor Regiohoogeveen.nl;
 • verleent betreffende bezoekers en Geregistreerden daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 • geeft betreffende toestemming aan Regiohoogeveen.nl voor de openbaarmaking van zijn portret, voor zover dit voorkomt; en doet betreffende, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op het persbericht rustende persoonlijkheidsrechten.
 • doet betreffende, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op het persbericht rustende persoonlijkheidsrechten.

6.3 De betreffende persvoorlichter (PR) garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. De Persvoorlichter (PR) vrijwaart Regiohoogeveen.nl en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de persvoorlichter (PR) aangeleverde persbericht inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

7 Opheffen Account

7.1 Een aangemaakt account op Regiohoogeveen.nl kan niet opgeheven worden, dit om misbruik van een accountnaam door een derde te voorkomen. Een account kan alleen worden geblokkeerd.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Regiohoogeveen.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Geregistreerde of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de website, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van een nieuwsbericht, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Regiohoogeveen.nl

8.2 Een geregistreerde die handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Regiohoogeveen.nl voortvloeiende schade.

8.3 Geregistreerde vrijwaart Regiohoogeveen en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door de Geregistreerde van de Regiohoogeveen.nl, dan wel door het niet nakomen van de Geregistreerde van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

9 Overmacht

9.1 Regiohoogeveen.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Regiohoogeveen.nl ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

10 Varia

10.1 Geregistreerde is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Regiohoogeveen.nl aan een derde over te dragen. Regiohoogeveen.nl mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal de geregistreerde daarvan op de hoogte stellen.

10.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

10.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

10.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Regiohoogeveen.nl en Geregistreerde, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.